NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Podwyższenia Krzyża św.
  w Borusowej

  • Msze św. porządek zwykły

   7:00 lub 18:00 (17:00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:30, 9:30, 11:00 (15:00)

  • Odpust parafialny

   - W dzień /27.06./MB Nieustającej Pomocy
   - Niedziela po 14 września - Podwyższenia Krzyża Świętego

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Borusowa, Hubenice, Kozłów.

  Historia kościoła

  Parafia Borusowa powstała z trzech wiosek: Borusowa, Hubenice i Kozłów, z których dwie pierwsze należały przed I rozbiorem Polski do Starego i Nowego Korczyna, natomiast Kozłów od wieków należał do Gręboszowa. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku przyłączono wsie Borusowa i Hubenice również do parafii Gręboszów, gdyż znalazły się w zaborze austriackim, zaś Nowy Korczyn pozostał przy Polsce. Mieszkańcy tych wsi w każdą niedzielę i święta chodzili do kościoła w Gręboszowie. Po raz pierwszy projekt budowy kościoła i utworzenia osobnej parafii dla tych trzech wsi przedstawił mieszkańcom ks. Piotr Halak - proboszcz Gręboszowa i dziekan dąbrowski w roku 1928. Ponownie projekt ten podjął następca ks. Halaka - ks. Zygmunt Jakus. W 1936 zachęcał mieszkańców naszych parafialnych wiosek, do zorganizowania delegacji z prośbą przekazaną ks. Bartłomiejowi Harbut, przebywającemu w Szczucinie, aby - za pieniądze otrzymane z Ameryki - zechciał wybudować kościół na terenie jednej z naszych wsi. Niestety wieś Samocice ubiegła delegację z Borusowej, Hubenic i Kozłowa i ks. B. Harbut zgodził się wybudować kościół w Samocicach, ponieważ z Borusowej, a także Hubenic i Kozłowa, część wiernych miałaby do Samocic nie bliżej niż do Gręboszowa. Nie było jednomyślności i zgody na przyłączenie tych wiosek do parafii w Samocicach. Wybuch II wojny światowej odsunął wszelkie plany tworzenia nowej parafii i budowę kościoła. Dopiero po wojnie ks. Z. Jakus wrócił do spraw naszej parafii. Zapisał 10 hektarów gruntów probostwa Gręboszowa, jako dobro nowej parafii w Borusowej i udokumentował ten fakt sądownie w Żabnie. Zyskując przychylność Kurii Diecezjalnej w Tarnowie dla tego dzieła, polecił wikariuszowi ks. Władysławowi Bulanda czuwać nad realizacją i zasugerował, aby przystosować starą szkołę jako tymczasową kaplicę. Sprawa okazała się niezbyt łatwa, gdyż władze państwowe były niezbyt życzliwe kościołowi.

  Kiedy zmarł ks. Zygmunt Jakus (5.01.1949 ), ks. Władysław Bulanda przekonał komitet budowy szkoły, aby od władz uzyskał pisemną zgodę na własne dysponowanie starym budynkiem szkoły. 13.01.1949 taką zgodę wyraził inspektor szkolny Michał Doctor.
  „ W dniu 6 lutego odbyło się wiejskie zebranie mieszkańców; Borusowej, Hubenic i Kozłowa, rzekomo w sprawie zaznajomienia mieszkańców z przebiegiem prac, budowy szkoły. , w rzeczy samej chodziło o spowodowanie uchwały o przeznaczeniu budynku poszkolnego na kościół. Podczas zebrania- na wniosek Walentego Misiaszka z Kozłowa postanowiono jednomyślnie – przekazać stary budynek szkoły - na tymczasowy kościół. Ustalono z Radą Kościelną, że niezwłocznie wykonany zostanie remont budynku szkolnego, aby urządzić wnętrze zgodne z wymogiem celebracji nabożeństw. Toteż po zebraniu, podjęto - z niebywałym zapałem - prace / … / W ciągu kilkunastu dni budynek był wewnątrz w zupełności przerobiony, usunięto przepierzenia, zabezpieczono wiązania ścian, podmurowania, poprawiono podłogi.
  /…/ Ks. Władysław Bulanda nie zapomniał powiadomić Kurię Biskupią w Tarnowie o przebiegu remontu i prosić już o wydanie zezwolenia na odprawianie nabożeństwa. /…/ W dniu 3 kwietnia 1949 roku Ks. Władysław Bulanda - Administrator w Gręboszowie poświęcił budynek poszkolny w Hubenicach i odprawił w nim pierwszą Mszę Świętą. W tym nabożeństwie wzięła udział prawie cala ludność wiosek; Borusowa, Hubenice i Kozłów, a kiedy czcigodny celebrans w czasie kazania zapewnił wiernych, że od dnia dzisiejszego w każdą niedzielę i święto będzie się odbywać nabożeństwo, a dom ten odtąd będzie jedynie temu celowi służył, widać było - szczególnie u ludzi starszych - łzy w oczach." /Z kroniki parafialnej Józefa Zawada z Hubenic/

  Dopiero 10 X 1957 r. przybył do Borusowej pierwszy stały duszpasterz ks. Mgr Wojciech Urbaś, były wikariusz w Chorzelowie k/ Mielca. Duszpasterzował w niełatwych warunkach. 29 lipca 1960 r. - w parafii wielka powódź, która zniszczyła i tak juz nadwątlony czasem 100-letni budynek kościelny. / …/ Woda stała przez kilkanaście dni wewnątrz budynku. Po kilku latach kuria Diecezjalna oraz ks. Biskup Jerzy Ablewicz rozpoczęli starania o remont kapitalny budynku kościelnego. W wyniku tych starań wojewoda krakowski Wit Drabich wydal zezwolenie na remont kapitalny kaplicy dnia 3 IV 1974 r.

  Ponieważ Ks. Mgr Wojciech Urbaś nie wyraził zgody na podjecie się remontu kaplicy, co faktycznie równało się budowie nowego kościoła, Ks. Biskup w tym celu przysłał jako drugiego duszpasterza Ks. Władysława Szyrszenia, wikariusza w Siedlcach k/ Nowego Sącza, który objął rektorat duszpasterstwa w Borusowej 21 IV 1974 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. /por. kronika budowy Kościoła Parafialnego w Borusowej, s 13-15/

  Nowy duszpasterz po przygotowaniu sobie mieszkania w rozbudowanej dopiero plebanii
  i uporządkowaniu dotychczasowej kaplicy rozpoczął starania o zmianę lokalizacji dla mającego powstać kościoła. Po zasięgnięciu rady Komisji Diecezjalnej do spraw budownictwa sakralnego w Tarnowie zaprosił rzeczoznawcę celem przeprowadzenia ekspertyzy budynku. Przyjechał inżynier Zenon Piotrowski z Krakowa, który przygotował taka ekspertyzę i wystawił „Orzeczenie w sprawie stanu technicznego budynku kaplicy rzymsko – katolickiej w Borusowej pow. Dąbrowa Tarnowska". To orzeczenie stało się podstawa do starań
  o zmianę lokalizacji kaplicy, która miała być poddana remontowi kapitalnemu. Posługiwanie się określeniem „remont kapitalny" było przykrywką dla władz PRL, niechętnie zezwalających na wznoszenie nowych kościołów. Uzyskanie zgody na „zmianie lokalizacji remontowanej kaplicy" równało się zezwoleniu na budowę nowego kościoła.

  Budowa nowego kościoła opisana została w specjalnej księdze; „Kronika budowy Kościoła Parafialnego w Borusowej", kościół ten pozostanie na zawsze trwałym pomnikiem wysiłku parafian kierowanych umiejętnie przez swego gorliwego duszpasterza Ks. Władysława Szyrszenia.

  Dnia 15 II 1978 roku Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz wydał dekret powołując nową parafię w Borusowej, zaś 7 III 1978 roku (siódmego marca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego) mianował Ks. Władysława Szyrszenia pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii.

 • Duszpasterze

  • Ks. Wojciech Maślanka

   Proboszcz
   data święceń 2001-05-26
   w parafii od 2022-11-01

 • Dane adresowe parafii

  33-262 Borusowa, Hubenice 60

  • Telefon

   14-641-65-09

  • E-mail

   borusowa@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Żabno

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska oddział Gręboszów
   48946210132004400047450001